top of page

Veikborda kabeļu parka izmantošanas atrunas apliecinājums

Pirms veikborda kabeļu parka apmeklējuma nepieciešams aizpildīt un parakstīt atraunas apliecinājuma formu.

Dokumentu parakstīt ir tiesīga tikai pilngadīga persona, kas sasniegusi 18+ gadu vecumu. Par nepilngadīgajiem dalībniekiem atbildību uzņemas un atrunas apliecinājumu aizpilda tā likumiskais pārstāvis (vecāks/aizbildnis).

 

1. Ar savu parakstu zemāk es apliecinu, ka es esmu iepazinies ar „Marupe Wake Park” drošības un iekšējās kārtības noteikumiem, kas ir daļa no šī atrunas apliecinājuma, tos pilnībā izprotu un piekrītu tos ievērot.

2. Es uzņemos visus riskus, kas ir saistīti ar šo noteikumu ievērošanu un potenciālo traumu / zaudējumu iestāšanos noteikumu neievērošanas gadījumā.

3. Es esmu informēts, ka Veikborda kabeļu parka drošības noteikumi ir pieejami „Marupe Wake Park” teritorijā brīvi sasniedzamā un pārredzamā vietā (t.sk. pie katras no veikborda trasēm), kā arī on-line versijā "Marupe Wake Park" mājas lapā www.udensatrakcijuparks.lv.

4. Es piekrītu lietot veikborda kabeļu parku uzmanīgi un atbildīgi. Es saprotu, ka šī aktivitāte var būt bīstama manai un citu veselībai, rada risku gūt fiziskas traumas un var pat beigties ar nāvi. Es pilnībā izprotu un akceptēju iespējamās bīstamības izmantojot Veikborda kabeļu parku.

5. Es apliecinu, ka saprotu un piekrītu, ka Veikborda kabeļu parka izmantošana prasa fizisku piepūli un aktivitāti. Es apliecinu, ka man nav tādu veselības traucējumu, kuru dēļ es nevarētu piedalīties Aktivitātē, kas varētu veicināt iesaistīšanos negadījumos, kā rezultātā es varētu savainot sevi vai citus. Es apzinos savas fiziskās sagatavotības spējas un prasmes.

6. Izvēloties izmantot Veikborda kabeļu parku t.sk., bet neaprobežojoties ar, ūdenī izvietotās konstrukcijas, es uzņemos pilnu atbildību par savu veselību un dzīvību traumu/fizisku savainojumu gadījumā, kas radušies nevērības, sava veselības stāvokļa, spēju un sagatavotības nepareizas novērtēšanas un/vai drošības noteikumu neievērošanas, pārkāpumu vai neadekvātas izpildes rezultātā. Es uzņemos pilnu atbildību par savu veselību/dzīvību arī tādu traumu/fizisku savainojumu gadījumā, kas rodas vai kļūst akūti neierobežotā laikā pēc Veikborda kabeļu parka izmantošanas.

7. Es uzņemos pilnu atbildību par kaitējumu vai zaudējumiem trešajām personām, kas radušies manas darbības un/vai bezdarbības rezultātā, un/vai drošības noteikumu neievērošanas, pārkāpumu vai to neadekvātas izpildes gadījumā aktivitātes izmantošanas laikā.

8. Ja es būšu iesaistīts nelaimes gadījumā, es apliecinu un piekrītu, ka SIA „Beng” nenes atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, bojājumiem vai savainojumiem, kuri būs radušies manas vainas un/vai darbības/bezdarbības dēļ saistībā ar piedalīšanos aktivitātē, un ar šo es atsakos no visām un jebkādām pretenzijām pret „Marupe Wake Park” (SIA „Beng”) šajā sakarā un attiecībā uz sevi.

9. Ar savu parakstu Žurnālā es apliecinu, ka esmu vismaz 18 gadus vecs un es esmu izlasījis un piekrītu noteikumiem un nosacījumiem augstāk minētajā atrunas apliecinājumā. Es piekrītu ievērot noteikumus. Es apstiprinu, ka manis sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

***

Personīgās atbildības apliecinājums par pilnas atbildības uzņemšanos pār nepilngadīgo/-ajiem Dalībnieku/-iem

Ar savu parakstu zemāk, es apliecinu, ka gadījumā, ja es neesmu bērna (-u) vecāks vai aizbildnis, bērna (-u) vecāks (-i) vai aizbildnis (-ņi) mani ir pilnvarojuši parakstīties par piekrišanu šim atrunas apliecinājumam.  

Ar savu parakstu es apliecu, ka nepilngadīgais Dalībnieks ir uzņēmies saistības ievērot ikvienu no iepriekš izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, un es, kā nepilngadīgā/-o Dalībnieka/-u vecāks/aizbildnis/pilnvarots pārstāvis uzņemos pilnu atbildību pār viņa/-u drošību, uzraudzību, veselību, dzīvību un šī atrunas apliecinājuma, iespējamo risku un bīstamību un drošības un iekšējās kārtības noteikumu pilnīgu izpratni un ievērošanu.

bottom of page